loading

Lovgivning

Pharmacold arbejder med alle former for køleanlæg og varmepumper og følger nationale og internationale regler og vedtægter på området.

Der er omfattende lovgivning indenfor køleanlæg og varmepumper. Blandt andet er det vedtaget ved lov at køleanlæg og varmepumper skal monteres og serviceres af autoriserede fagfolk. Dette er blandt andet tilfældet, fordi anlæggene kræver en særlig teknisk og faglig uddannelse i håndtering af teknologi og kemikalier – og der er en vis risiko for miljø- og personskader, hvis man ikke er autoriseret på området. Der er også en lovgivning for EU, der skal overholdes for at køleanlæg og lignende produkter kan CE-mærkes.

National lovgivning:

Bekendtgørelse nr. 100 af 31/01/2007: ”Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Bilag 7 for Køleanlæg og varmepumpeanlæg” + senere ændring, som fremgår af Retsinformation. Beskæftigelsesministeriet.

Kort fortalt: Bilag 7 i bekendtgørelsen omtales i daglig omtale ofte som ”kølebekendtgørelsen”. Bilaget rummer lovkravene til opstilling, maskinrum, eftersyn og vedligehold, samt kvalifikationskrav til montører og kølefirmaer. Anlæg med mere end 1 kg kølemiddelfyldning skal efterses mindst 1 gang årligt, og anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel skal udføres af certificeret montør fra en sagkyndig kølevirksomhed.

Bekendtgørelse nr 525 af 28/11/2018  “Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser” Miljø- og Fødevareministeriet.

Kort fortalt: Med den reviderede  bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser er det blevet tilladt at importere, anvende og sælge rene HFO-kølemidler med GWP-værdier under 5, hvilket tidligere har været forbudt. Det er fortsat forbudt at have fyldninger med HFO-blandinger over 10 kg, hvis GWP-værdien af blandingen ligger over 5. Rene HFO’er har et globalt opvarmnings potentiale (GWP), der ligger på niveau med eller under GWP for de naturlige kølemidler.

Bekendtgørelse nr. 1309 af 12/03/2019 ”Affaldsbekendtgørelsen” + senere ændringer, som fremgår af Retsinformation. Miljø- og Fødevareministeriet.

Kort fortalt: Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, og klassificering af affald, planlægning om affald, regulativer om affald, ordninger for affald, data om affald, gebyrer for affald, brug af affaldssystemer, mærkning af affald, anvisning af affald, anmeldelse af affald, benchmarking af affaldsbehandlingsanlæg m.v. (Kølebranchens MiljøOrdning KMO varetager et frivilligt retursystemet for syntetiske kølemidler i Danmark).

Bekendtgørelse nr. 1386 af 25/11/2015 ”Bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer”. Miljø- og Fødevareministeriet.

Kort fortalt: Bekendtgørelsen informerer om, at det er den til enhver tid gældende EU-forordning, der fastlægger minimumsniveauet for reguleringen af kontrollerede stoffer. Bekendtgørelsen regulerer alle CFC-er (fuldt halogenerede chlorfluorcarboner) og alle HCFC-er (hydrochlorfluorcarboner), herunder anlæg, der indeholder stofferne, eller hvis funktion er afhængig af disse stoffer. Erhvervsmæssig anvendelse af CFC eller HCFC (R22), der ikke er genindvundet, er forbudt. Dette gælder også mht. at påfylde eller at lade påfylde stofferne på anlæg.

EU lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006

Kort fortalt: Formålet med forordningen er at beskytte miljøet ved at reducere emissionerne af fluorholdige drivhusgasser. Forordning fastsætter bestemmelser for indeslutning, anvendelse, genvinding og destruktion af fluorholdige drivhusgasser samt for ledsageforanstaltninger i tilknytning hertil, betingelser for markedsfø-ring af specifikke produkter og anlæg eller specifikt udstyr, der indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser, betingelser for specifikke anvendelser af fluorholdige drivhusgasser, samt kvantitative begrænsninger for markedsføring af hydrofluorcarboner (HFC).
Operatører af anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 ton CO2-ækvivalenter eller derover skal sikre at anlægget eller udstyret kontrolleres for lækage (grænsen er 10 ton CO2-ækvivalenter for hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr).
Forordningen indeholder afsnit om lækagedetektionsudstyr, journalføring, genvinding, uddannelse og auto-risation, Begrænsning af markedsføringen, Begrænsning af anvendelse, reduktion af mængden af hydro-fluorcarboner, der markedsføres, tildeling af kvoter til markedsføring af hydrofluorcarboner, mm.

Fra den 1. januar 2020 er det forbudt at anvende fluorholdige drivhusgasser med et globalt opvarmningspo-tentiale på 2 500 eller derover til at servicere eller vedligeholde køleanlæg eller udstyr med en fyldningsstør-relse på 40 ton CO2-ækvivalenter eller derover.
Fra den 1. januar 2017 må køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg eller -udstyr, der er påfyldt hy-drofluorcarboner, ikke markedsføres, medmindre der i kvotesystemet er taget hensyn til de hydrofluorcar-boner, som udstyret eller anlægget er påfyldt.
Forordningen indeholder flg. markedsføringsforbud;:
1. januar 2020: Stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr, som indeholder, eller hvis funktion er af-hængig af HFC’er med et GWP på 2 500 eller derover, undtagen anlæg eller udstyr, der er beregnet til at blive brugt til at afkøle produkter til temperaturer under – 50 °C
1. januar 2020: Flytbare lokale klimaanlæg (hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr, som kan flyttes fra et rum til et andet af brugeren), der indeholder HFC’er med et GWP på 150 eller derover.
1. januar 2022: Centralkølesystemer med multikompressor (parallelanlæg) til kommerciel brug med en kapa-citet på 40 kW eller derover, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover, med undtagelse af primære kølemiddelkredsløb i kaskadesystemer, hvor der kan anvendes fluorholdige drivhusgasser med et GWP på mindre end 1 50
1. januar 2025: Todelte luftkonditioneringsanlæg (splitanlæg), der indeholder mindre end 3 kg fluorholdige drivhusgasser, og som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 750 eller derover

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1516/2007 af 19 december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af standardlækage-kontrolkrav til stationært køle-, luftkonditionerings og varmepumpeudstyr, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser

Kort fortalt: Denne forordning fastsætter standardlækagekontrolkrav til stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, som er i drift og midlertidigt ude af drift, og som indeholder 3 kg fluorholdige drivhusgasser eller mere (grænsen er 6 kg fluorholdige drivhusgasser for hermetisk lukkede systemer).

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af fysiske personer, som udfører installering, servicering, vedligeholdelse, reparation eller nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af visse fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg

Kort fortalt: Denne forordning fastsætter mindstekrav til autorisation af fysiske personer, der udfører instal-lering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske kob-lingsanlæg samt betingelser for gensidig anerkendelse af autorisationer udstedt i overensstemmelse med disse krav.
Forordningen indeholder mindstekrav til færdigheder og viden.

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af fysiske personer vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt af autorisation af virksomheder vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varme-pumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

Kort fortalt: Denne forordning fastsætter mindstekrav til autorisation af fysiske personer og autorisation af virksomheder, der udfører visse aktiviteter i forbindelse med køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt
Denne forordning gælder for fysiske personer og virksomheder, som udfører følgende aktiviteter i forbin-delse med stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr: installering, lækagekontrol af udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 ton CO2-ækvivalenter eller derover (10 ton CO2-ækvivalenter for hermetisk udstyr), genvinding, installering, reparation, vedligeholdelse eller servicering, eller nedlukning.
Forordningen fastsætter mindstekrav til færdigheder og kvalifikationer for Kategorierne I, II, III og IV.

Kommissionenes Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2068 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mærkernes udformning hvad angår produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

Kort fortalt: Denne forordning fastsætter udformningen af de mærker, der skal gælde for visse typer af produkter og udstyr, samt for fluorholdige drivhusgasser, der er omhandlet forordning (EU) nr. 517/2014.
Vægten af de fluorholdige drivhusgasser skal angives i kilogram og CO2-ækvivalenten skal angives i ton.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Kort fortalt: Denne forordning fastsætter regler om produktion, import, eksport, markedsføring, anvendelse, genvinding, genanvendelse, regenerering og destruktion af stoffer, der nedbryder ozonlaget, om indberet-ning af data vedrørende disse stoffer og om import, eksport, markedsføring og anvendelse af produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af disse stoffer.
Denne forordning gælder for kontrollerede stoffer, nye stoffer og produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer.
Import og eksport af CFC eller af produkter og udstyr, bortset fra personlige ejendele, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af disse stoffer, er forbudt

 

Standarder og henvisninger

Der findes en række standarder på køleområder, som det er lovpligtigt at følge i Danmark, fordi henvisninger til dem er skrevet ind i lovgrundlaget.

DS/EN 378-1 +A2:2012 Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 1: Generelle krav, definitioner, klassifikation og udvælgelseskriterier

DS/EN 378-2 +A2:2012 Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation

DS/EN 378-3 +A1:2012 Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 3: Installationssted og personbeskyttelse

DS hæfte 41:2014 DS/EN 378 en generel vejledning

Kort fortalt: Disse standarder kan betragtes som ”bibelen” inden for anlægsdesign af køle- og varmepumpe-installationer med forskellig kølemidler med hensyn til sikkerheds- og miljøforhold.

 

Kilde til denne side, koelemidler.dk